Showing posts with label язычники. Show all posts
Showing posts with label язычники. Show all posts

Sunday, May 19, 2019

Дуброва. Дзявочая гара

Первая вершина Девичьей горы в Дуброво

Первая вершина Девичьей горы  в Дуброво. 209 метров
GPS показал высоту - 209 метров.

Люди в окрестностях Дуброво впервые поселились в 7 веке до нашей эры, жили на горе, которая здесь носит название Девичья.
На горе Девичьей сохранились древние курганы, в 90-х годах XX века в них проводились археологические раскопки, были найдены серебряные кольца, стеклянные бусинки, перстни, металлические браслеты со змеиными головами на концах.
Чтобы придать наукообразие какой-нибудь псевдонаучной писанине, особенно по краеведению или истории, надо припутать красивое, но не понятное слово.
И так, схоласты, с подачи Эдварда Зайковского, считают, что название Девичья гора происходит от слова "dievas", по-литувски (жмудински) "бог", а, значит, название "Девичья гора" это - "гора Бога".
Корень "дева" образующий слово Девичья в названии, как я выше объяснил, прост и доступен для понимания, потому ненаучен.
А чтобы было совсем "научно", язык из которого взято слово "dievas" называют латынью.
В латыни нет такого слова, на латыни Бог - "Deus".
Вся подобная псевдонаучная писанина и рассчитана на легковерных, бестолковых, кто никогда не станет перепроверять и смотреть в словари.

5.11 tactical MultiCam® Flag Bearer Cap
on the on top of the Maiden's Mountain near Dubrowa

5.11 tactical MultiCam® Flag Bearer Cap on the on top of the Maiden's Mountain near Dubrowa

Height measured by GPS - 303 meters.
Высота измеренная GPS - 303 метров.

5.11 tactical MultiCam® Flag Bearer Cap

Еще фальшивой истории от некого Виктора Захарова:
"Считается, что название “Девичьей горы” происходит от латинского слова “dievas”, что значит бог, то есть “гора Бога”. Скорее всего, на этой горе когда-то было языческое капище. Раньше на этой горе лежал огромный валун, который назывался “Адамов камень”. Около горы есть три источника, которые, вероятно, использовали в культовых целях." "dievas" - слово литувиское, на латыни "Бог" - "Deus".


ДЗЯВОЧАЯ ГАРА, разнавiднасць этнаграфiчна–археалагiчных помнiкаў у выглядзе культавых узгоркаў, гарадзiшчаў i iншага, якiя ўшаноўвалiся з часоў паганства. Узгоркi з назвай накшталт Дз. г. часта сустракаюцца на славянскiх землях: Дз. Г. блiзу Смаленска, у Трыполлi на р. Дняпро, Сахноўцы на р. Рось, на р. Лыбедзь (Украiна), Дзевiн у Празе, Хебе, Мiмоне, на р. Дыя (Чэхiя), на р. Дунай (Славакiя), у Балгарыi ды iнш. Паводле меркавання расiйскага даследнiка паганства i археолага Б. Рыбакова, Дз. г. маглi быць звязаны з культам "жаночага божышча, багiняй–дзевай, што панесла ва ўлоннi сваiм", якая з’яўлялася папярэднiцай хрысцiянскай Божай Мацi Дзевы Марыi. Часта з такiмi ўзгоркамi звязвалi вельмi старажытныя рытуальныя традыцыi i паданнi, якiя генетычна паходзiлi ад культу багiнi кахання. У часе археалагiчных даследаванняў некаторых помнiкаў высветлена, што, напрыклад, у цэнтры Дз. г. у Трыполлi знаходзiўся ахвярнiк — печ пачатку нашай эры з 9 паўсферычнымi секцыямi–паглыбленнямi. На думку Б. Рыбакова, лiчба дзевяць у спалучэннi з жаночай назвай свяшчэннай гары можа быць звязана з 9 месяцамi цяжарнасцi. На Дз. г. у Сахноўцы знойдзена скiфская залатая пласцiна з выявай свята ў гонар нейкай жаночай багiнi. Ахвярнiк пач. Х ст. (час рэстаўрацыi паганства пасля разгрому Вялiкамараўскай дзяржавы) з 9 ямамi выяўлены на гарадзiшчы Паганскае ў Маравii. Блiзу яго знаходзяцца 2 гары з назвай "Дзевiн" i р. Дыя ("багiня"). Дз. г. ушаноўвалiся да ХХ ст., пра што сведчыць, напрыклад, традыцыя ўстаноўкi драўляных крыжоў на Дз. г. у Сахноўцы.

Раскопки черных копателей на Девичьей горе в Дуброво

Раскопки черных копателей на Девичьей горе в Дуброво
У Беларусi вядома некалькi помнiкаў з назвай Д. г. У першай палове XIX ст. З. Даленга–Хадакоўскi згадваў аднайменнае гарадзiшча ў ваколiцах в. Любанiчы (цяпер Кiраўскi р–н). Гарадзiшча Дзявочая гара зафiксавана блiзу в. Фралова (Гарадоцкiр–н). На ўскраiне Лагойска знаходзiцца гарадзiшча з семантычна блiзкай назвай — "Паненская гара", дзе выяўлена керамiка ранняга жалезнага веку. Вядома паданне пра дзяўчыну, якая загiнулатам, выкарыстанае потым В. Дунiным–Марцiнкевiчам у вершаванай аповесцi "Вечарнiцы" (1855 г.).
Гарадзiшча Дз. г. размешчана ў г. Мсцiславе, на правым беразе р. Вiхры. Пра гару захавалася паданне, што яна нiбыта была насыпана дзяўчатамi. Як i назва помнiка, яно сведчыць пра пэў- ную сувязь з культам паганскага жаночага божышча, багiнi–дзевы. У 1960 г. Л. В. Аляксееў зрабiў археалагiчныя раскопкi помнiка (у паўднёвай частцы пляцоўкi i на вале). У мацерыку выяўлена прастакутная яма (без знаходак) i другая — неглыбокая i бясформенная (каля нутранога падножжа вала), у якой знойдзена некалькi лобных цi цемянных касцей маленькага дзiцяцi. Верагодна, гэта былi рэшткi ахвярапрынашэння (дзiцячыя чарапы выяўлены таксама каля Бабiнай гары пад Трахтэмiравам на Украiне, аднак гэтая гара, як мяркуюць, прысвячалася не багiнi–дзеве, а багiнi ўраджаю i лёсу). Пра паганскi звычай прынясення ў ахвяру дзяцей згадваў у XII ст. i Кiрыла Тураўскi. На мацерыку залягае керамiка перыяду ранняй бронзы, але асноўная частка знаходак належыць ранняму жалезнаму веку (днепра–дзвiнскаяi зарубiнецкая культуры). Трапляюцца асобныя знаходкi перыяду Кiеўскай Русi i сярэдзiны XVII ст.

Спуск и подъем с Девичьей горы через бурелом

Спуск и подъем с Девичьей горы через бурелом
Дз. г. ёсць i на мяжы Валожынскага i Маладзечанскага р–наў, побач з в. Дуброва. Яшчэ ў 1881 г. апублiкавана паданне, паводле якога на гары закапана жывая дзяўчына i разам з ёй пахаваныя два хлопцы, якiя загiнулi ў часе спаборнiцтва за права стаць яе мужам. Там жа ляжаў вялiзны камень, на якiм нiбыта сядзела дзяўчына, калi юнакi дужалiся. У 1987—1990, 1992 гг. археалагiчнае вывучэнне гары праводзiў Э. Зайкоўскi. Культурны пласт адсутнiчае, але на самай гары маецца каля двух дзесяткаў курганоў, 9 з якiх былi раскапаныя. Два большыя курганы складзены з камянёў, перасыпаных зямлёй, астатнiя насыпаны з зямлi i ўнiзе абкладзеныя вянком з камянёў. Пахаваннi размешчаны ў асноўным у падкурганных ямах, арыентаваных галавой на захад (з некаторымi адхiленнямi). Знаходкi (упрыгожаннi i керамiка) датуюцца другой паловай XI — пачаткам XII ст., частка рэчаў (бранзалет з зааморфнымi канцамi) мае балцкае паходжанне. Калi лiчыць Дз. г. сiмвалам культу багiнi кахання i ўрадлiвасцi, а большасць курганоў — рытуальнымi пахаваннямi жрыц, то можна згадаць апiсанне старажытнарымскiм аўтарам Тацытам святога гаю багiнi плоднасцi ў аднаго з плямёнаў лугiяў (захад Польшчы). Тацыт прыводзiў звесткi, што той асяродак культу (святы гай) абслугоўваў жрэц у жаночым адзеннi, жанчыны былi жрыцамi. Штосьцi падобнае, вiдаць, магло быць i на Дз. г. (у большых курганах пахаваны мужчыны, астатнiя пахаваннi — жаночыя). Да нядаўняга часу на гары святкавалi Купалле, што можа быць звязана з традыцыяй выкарыстання Дз. г. у паганскiя часы.
Магло быць i так, што некаторыя са згаданых узгоркаў першапачаткова мелi назвы, якiя паходзяць ад балцкага dievas "бог", dieviškas "боскi" (гл. Дзiевас), а пазней адбылася iх паўторная этымалагiзацыя да блiзкага па гучаннi слова "Дзявочая".
Лiт.: Алексеев Л. В. Городище Девичья гора в Мстиславле // Краткие сообщения Ин–таархеологии АН СССР. 1963. Вып. 94; Зайкоўскi Э. М. Раскопкi на Дзявочай гары // Гiстарычна–археалагiчны зборнiк. № 4. Мн., 1994. С.71—87; Зайкоўскi Э. Таямнiцы Дзявочай гары // Kryǔja. 1994. № 1. С.91—101;Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1987. С.140—145; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С.285—317. Э. Зайкоўскi

Еще одна легенда "О Девичьей горе" была записана в 1881 году и напечатана в географическом словаре Королевства Польского:
Когда-то здесь жила красавица, и в нее влюбились два парня. Она не знала, кого из них выбрать, и сказала: "Я сяду высоко на горе, а вы возьмите огромные валуны и катите. Тот, кто закатит валун в гору быстрее, за того я замуж и выйду". Парни прикатили эти валуны одновременно. Но упали и умерли от разрыва сердца. Люди похоронили их на горе, а на девушку разозлились и, выкопав яму, закопали ее живьем.

GPS track was written by Suunto Ambit3 Peak Sapphire watch

Saturday, August 20, 2016

Пасёлак Росы на дарожным знаку

Из-за долгого ремонта моста через Ислочь приходится ездить через Петрусовщину и замечать изменения в окружающих ландшафтах
Поселок Росы на дорожном знаке
Петрусовщина. Росы

Владимир Мартинович, руководитель информационно-консультационного центра при Белорусской православной церкви, специалист в сфере сектоведения:
- За сектантским «движением Анастасии» в Беларуси православная церковь наблюдает еще с 1997 года. Сначала оно состояло из разных клубов читателей книг Мегре. С выходом в свет каждой последующей книги автор активно развивает идею создания родовых поселений. Последние представлялись универсальным средством как для духовного развития человека, так и для выведения страны из политического, экономического, социального и экологического кризиса. "Движение Анастасии" противоречит учению не только православной церкви, но и христианству в целом. В странах СНГ уже есть люди, которые пострадали и пытаются рассказать обществу об опасности, связанной с принятием его идей. В Беларуси же пока еще не было никаких крупных конфликтов... Но первые наблюдения показывают, что это движение поддерживает некоторый уровень напряженности с окружающим миром.

Екатерина Агеенкова, кандидат психологических наук, член экспертного совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей при Совете Министров Беларуси:
- Сектантское «движение Анастасии» несет в себе много опасностей. Одна из них - разрушение семей. Я лично работала с двумя такими. В одном случае студент увлекся этой идеей и бросил учебу. Во втором - жену и детей променял на единомышленников успешный предприниматель. Но поймите, красивая утопия, как мне видится, может привести к печальным последствиям. И в первую очередь будут страдать дети «экологических беженцев». Им потом будет очень трудно куда-то поступить. Ведь чтобы прокормить себя, нужно много времени отдавать хозяйству. Какая тут может быть учеба? Анастасиевцы предлагают альтернативную и, на мой взгляд, утопическую модель общества. При этом считают, что все люди рано или поздно станут последователями идей мифической Анастасии. Пожалуйста, пусть экспериментируют. Но не надо распространять это на всех!

Цитаты взяты с Жители первого экопоселения "Росы" - последователи "движения Анастасии" в Беларуси

Кладбище. Католический крест

Кладбище. Католический крест

Saturday, April 16, 2016

Петрусоўшчына. Росы

В Падневичах ремонтировали мост через реку Ислочь. Строители обозначили объезд через Врублещину, Гуды, Лютино и далее - Петрусовщина. В октябре 2012 я исследовал эту местность и пытался найти в том числе и поселение Росы в Петрусовщине, но не увидел, куда там направить фотоаппарат и проехал мимо. В этот раз решил воспользоваться возможностью и посмотреть еще раз, что это за Росы и сделать фотозарисовки.

Определю это так, как обитатели сами называют: "родовые поместья и экопоселения".
Процитирую страницу по этому поселению на неком фонде "Анастасия":
Росы — самое крупное поселение родовых поместий в Беларуси.
Располагается оно в Минской области Воложинского района д. Петрусовщина. Оно было основано в 2003 году в результате появления в свет серии книг писателя Владимира Мегре "Звенящие кедры России".
В книга говорится о том, чтобы был принят закон о бесплатном выделении каждой желающей семье участка земли не менее 1 гектара, который не облагался бы никакими налогами...
В данный момент в Росах около 40 участков размером 1 — 2,5 га каждый, на которых жители (более 100 человек, из них 40 детей), создают Родовые поместья. Родовое поместье – это самодостаточная экосистема, окруженная живой изгородью и включающая лес, сад, огород, пруд, дом, загоны и строения для животных. 20 семей живут в своих Родовых поместьях круглогодично.
На сегодняшний день в Росах построено более 30 домов. В основном мы применяем экотехнологии в строительстве: соломенные блоки, лёгкий и тяжёлый саман, срубы, вертикальный брус, каркасные дома.
На территории поселения выкопано более 30 прудов. Есть общая баня с прудом неподалеку. Есть Домик Друзей, праздничная поляна, большая беседка, где можно собраться и принять гостей.

Петрусовщина. РосыПетрусовщина. Росы

Петрусовщина. РосыПетрусовщина. Росы

Петрусовщина. РосыПетрусовщина. Росы
Петрусовщина. РосыПетрусовщина. Росы
Петрусовщина. Росы. Дружная, 16

Лучше всего для понимания, что же в этом месте происходит, это - цитата с сайта создателей:
    Родовое поместье – это
  • конкретное место на планете, в котором человек восстановил связь со всеми своими предками.
  • место, где человека зачали в любви, где он родился, где его воспитали.
  • место, обустроенное предками, где в каждом живом существе, растении или предмете растворена их энергия Любви.
  • место, которое дарит целебные плоды для питания души и тела, ускоряет мысль.
  • место, которое оберегает человека от негативных чувств, приумножает положительные и сохраняет Любовь.
  • место, где родятся его дети и будут помнить о нём, так как во всём вокруг будут видеть вечную добрую память, оставленную их предками.


Вместо послесловия или про реальную экологическую обстановку в этом месте

Столб радиоактивной опасности у границы Налибокской пущи

Столб радиоактивной опасности у границы Налибокской пущи
Столб радиоактивной опасности стоит на перекрестке дорог Боровиковщина-Ивенец-Рудня-Курдуны.
Координаты места - 53,95145333, 26,73432000
От предупреждающего столба до экологического поселения Росы всего 3 км (по прямой).

Ведруссы — выдумка Мегре или реальность
Секта Владимира Мегре "Анастасия"

Saturday, October 6, 2012

"Экалагічны" пасёлак Копань

Разобранные автомобили могли бы указывать на тайное место угонщиков, где автомобили разукомплектовываются на продажу по запчастям, но здесь, явно не тот случай, техника слишком ржавая, чтобы интересовать кого-то, кроме пункта приема вторсырья.
Личное безхозяйство Копань
Не мог найти информации, что это за пристанище для бичей, спасибо комментаторам, подсказали.
Оказывается, это - личное безхозяйство и оно даже название имеет - "Копань".
И имя хозяина подсказали - Зверинский Михаил.
Личное безхозяйство Копань
Что касательно "экологического" поселка Росы, то его фото не будет, я проехал мимо и не стал фотографировать, уж больно был неприглядный, упаднический вид у той деревеньки.
Уподобят такое только любители "заброшки" и "дестроя"!
Рассчитывал увидеть нечто показательное или, по крайней мере, оригинальное в неоязыческом стиле.
Давно не был в тех местах, глянуть пора, что там у этих кедрозвонов, вдруг чудо явилось - отстроились и лепота
Хозяйство Копань. Фольксваген Гольф
Единственный исправный автомобиль в хозяйстве - Фольксваген Гольф, машина, любимая бедными слоями и крестьянами в Беларуси за свою неприхотливость, выносливость и дешевые запчасти.
Здесь же находились изготавливаемые лосиные кормушки. Может, лесник какой живет или для лесхоза делаются.
В следующий раз я набрел на это место, когда увидел в августе 2014 года в лесу необычные указатели, и слабосильного паренька, еврейской наружности, куда-то спешившего в одиночку...
Оказалось на: Cactus soft Summer Party 2014
Путешествия в Лютино, Санктуарий в Боровиковщине, поселок неоязычников Росы хутор Копань, Загородный клуб "Терраски" были вдохновлены, безграмотно составленным туристическим планом, где объекты не в тех местах, не говоря уже о подобии масштаба.

Карта экомузея

Карта экомузея
Хотя карта размещена на нескольких сайтах, мне удалось косвенно установить авторства этого горбатого топографического опуса.
На карте нанесен один единственный коммерческий объект - "Усадьба Мартинова гусь", значит, владелец этой агроусадьбы А.Белый приложился к созданию, не забыв заодно прорекламировать "себя любимого".
У него там ворота в Налибоки.
Карту как пример тупографии, однозначно!

Sunday, October 9, 2011

Нявесцiн камень

Bride's stone. Невестин камень
Гродненская область, между Ошмянами и Новоселки (Двором).
Расположен в овраге
Свою известность Невестин камень приобрел благодаря красивым легендам, которых местные местных жителей.
По одной легенде, девушка бросилась за своим утопающим-женихом в ров, тогда полноводный, вода вмиг высохла и все слезы невесты превратились в камень.
По другой легенде, камень находится на месте языческого капища, где в дохристианские времена люди вступали в брак.
Еще одно предание, говорит, что под этим камнем погребено послушница, искренне молившаяся за счастье молодых женщин в браке.
У местных была примета - если молодые не сходят к камню перед венчанием, семейная жизнь или не удастся, или в паре не будет детей.
Невестин камень имел славу врачевателя различных болезней, чаще детских.
Старожилы говорят, коли девушка хочет поскорее выйти замуж, ей надо обязательно прикоснуться к валуну, и надежды исполнятся.
Раньше этому камню поклонялась молодежь и устраивала здесь свои игрища.Невестин камень

Sunday, June 7, 2009

Крэва

Герб Крево Первая поездка по Беларуси в Крево была 7 июня 2009 года.

Главная достопримечательность Крево - замок, построенный великим князем Гедимином на рубеже XIII и XIV вв.

The ruins of the tower of the Krevo castle
and of the German bunker

The ruins of the tower of the Krevo castle and of the German bunker
Руины башни Кревского замка и немецкого бункера
Замок лежит в низине между высоких холмов в месте, где встречаются ручьи Кревянка и Шляхтянка. Неизвестно почему именно это место было выбрано для строительства замка. Ведь вокруг было много возвышений - естественных преград на пути врагов. Ручьи, также не могли служить надежной преградой, но, вероятно, наполняли водой замковые рвы.
После смерти Альгерда на трон претендовали: приверженец Родной Веры брат Альгерда Кейстут и сын Альгерда христианин Ягайла.
Уважая волю брата, Кейстут признал Великим Князем Ягайлу.
Несмотря на то, что трон был в его руках, Ягайла, алкая абсолютную власть, мечтал уничтожить всех, кто мог бы мешать его авторитету.
В том числе, уважаемого народом князя-родновера (язычника) Кейстута.
Ради устранения Кейстута Ягайла вступил в сговор чуть ли не со всеми врагами Великого Княжества: с поляками, с крестоносцами и даже с татарами.
Руины Кревского замка
Кейстут разоблачил заговорщицкую переписку, и предатель был отлучён от великокняжеского трона.
Ягайла не угомонился и с помощью иноземцев поднял восстание против Кейстута.
Во время переговоров между сторонами людьми Ягайлы были вероломно схвачены Кейстут и его сын Витовт.
Своего дядю Ягайла приказал отвезти в Крево, где на пятый день он был задушен стражниками Ягайлы золотым шнурком собственного кафтана.
Витовт был спасен женой Анной, которой разрешили посещать мужа, и ее служанкой Аленой. Витовт переоделся в одежду служанки, вышел с женой из подземелья и по веревке спустился с замковой стены.
Руины Кревского замка
Главное препятствие власти Ягайлы было преодолено, и настало время выполнять обещания иноземным помощникам, главным из которых было крещение страны.
В 1395 году в Крево, на крови своего дяди, Ягайла заключает личную (Кревскую) унию с католической Польшей - объединение Великого княжества Литовского и Польши под властью Ягайлы и женится на польской королевне Ядвиге.
История утверждает, что Ядвига любила другого и была в печали от предстоящей свадьбы. Ягайла, в ее представлении был "варвар характарам и пачвара целам", имел шерсть и хвост. Напуганная Ядвига решила удостовериться в отсутствии у жениха этих х звериных черт и послала своих слуга идти с Ягайла в баню и выяснить, так ли страшен литовский князь.

Гравюра Наполеона Орды, 1876 г.

Гравюра Наполеона Орды, 1876 г
Слуги ответили, что хвоста у него нет, и "воблікам князь прыгожы и смуглы, росту сярэдняга, тварам доўгі, на ўсім целе няма ніякіх заган, трымаецца каралем".
Поводом для Унии также послужила защита от московских оккупантов Ивана Грозного, лютовавших в кривичском Полоцке.
В 1433 году мятежный князь Свидригайло, претендовавший на великокняжеский стол овладел Крево.

Пруд внутри замка

Крево. Пруд внутри замка
Возможно, выбор места строительства замка можно объяснить существованием на его территории пруда. Осажденным в замке необходимо было иметь постоянный запас воды.
Как бы там ни было, но замок был построен именно там.

Польские фото с "Народного цифрового архива". После 1930-го года

Польское фото с ''Народного цифрового архива''. После 1930-го года Польское фото с ''Народного цифрового архива''. После 1930-го года Польское фото с ''Народного цифрового архива''. После 1930-го года
Кревский замок и лошадь
План замка похож на Лидский, тоже имел две башни.
Большая башня, как ее называют "Княжеская" или "башня Кейстута" в южном углу служила не только для обороны, а была жильем князя.
В ней и был задушен Кейстут.

Stanisław Filibert Fleury. Фотоснимок, кон. 19 - нач. 20 века

Stanisław Filibert Fleury. Фотоснимок, кон. 19 - нач. 20 века

В Первую мировую войну замок держал оборону на передовой более двух лет.

Фрагмент карты позиций немецкой 16-й Ландверной дивизии при Крево с 26 сентября 1915 года по 19 февраля 1918 года

Фрагмент карты позиций немецкой 16-й Ландверной дивизии при Крево с 26 сентября 1915 года по 19 февраля 1918
Кревский замок был разрушен до теперешнего своего состояния 19 - 21 июля 1917 года огнем российской артиллерии. Чтобы разрушить замок, российские войска построили узкоколейку и подвели корабельную артиллерию.
Подвергся разрушению и костел в Крево.
Работы по консервации замковых стен проводили только польские специалисты в конце 1920 годов.

Каменный мост в Крево

каменный мост в Крево

Замок в XIV веке. Реконструкция Сергея Прищепы

Замок в XIV веке. Реконструкция Сергея Прищепы

Магазин в Крево

Магазин в Крево

Синагога в Крево. Руины

Синагога в Крево. Руины

Школа в Крево

Школа в Крево

Кафе в Крево

кафе в Крево
Магазин и кафе в Крево снято с холма, на котором расположен костел.

Вторая поездка была 28 июня 2009 года.

Костел Преображения Господнего в Крево

Костел Преображения Господнего в Крево Костел Преображения Господнего в Крево

Замок в Крево

Замок в Крево

Руины синагоги в Крево

Руины синагоги в Крево
После установления Советской власти в синагоге коммунисты устроили гончарную мастерскую.
Во время Второй мировой войны, когда Крево было под немецкой оккупацией Здание, синагоги не претерпело разрушений - на главном фасаде уцелела даже звезда Давида.
После войны "красный директор" местного совхоза отдал приказ "выкорчевать" ее любым способом, кирпич оказался настолько прочным, что уничтожить изображение не удалось.

Улицы в Крево

Улица в Крево
Улица в Крево

Сельсовет в Крево

Сельсовет в Крево
Сельсовет с порванным флагом и антенной граунд-плейн

Мини-базар в Крево

Мини-базар в Крево

Аисты в Крево рядом с замком

Аисты в Крево рядом с замком
Возможные названия местечка: Крэва, Крево, Krewo, Kreva, Krevo, Kreba, Kriewo.